Szukaj
Dzisiaj:
wtorek 18 czerwca,
Elżbieta, Paula, Marek
panel partnera
0 tematów czytelnia
A A A A
Dzisiaj: wtorek 18 czerwca, Elżbieta, Paula, Marek
A A A A
Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych.
Artykuły
2013-11-12
Krzywiń sięga po PPP
obrazek

-Formuła 3P pozwoli Gminie Krzywiń na kompleksowe wykonanie zadania jednorazowo i to na dodatek w miarę krótkim czasie. Inwestycja zostanie zrealizowana praktycznie bez obciążania budżetu gminy – mówił burmistrz Jacek Nowak.  Partnerstwo Publiczno-Prywatne ma być narzędziem kompleksowej realizacji zadania własnego Gminy Krzywiń w zakresie gospodarki ściekowej w obszarze miasta Krzywiń oraz miejscowości Jerka i Łuszkowo.


Zgodnie z informacją pozyskaną od  Macieja  Gubańskiego- kierownika  Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej w urzędzie miasta i gminy Krzywiń  4 kwietnia 2013 roku  powstał wniosek wysłany na konkurs 3P  do POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, który uzyskał jedną z 4 głównych nagród.
Przedsięwzięcie ppp ma być zlokalizowane w miejscowościach Krzywiń, Czerwona Wieś, Jerka i Łuszkowo położonych w Gminie Krzywiń, Powiat Kościański, Województwo Wielkopolskie. Zasięg oddziaływania operacji obejmie mieszkańców miejscowości Krzywiń, Jerka i Łuszkowo o łącznej liczbie 3687 osób.
Przedsięwzięcie polegać ma na wybudowaniu oczyszczalni ścieków o wydajności odpowiadającej planowanemu zasięgowi oddziaływania, tj. mieszkańcom i podmiotom gospodarczym w miejscowościach Krzywiń, Jerka i Łuszkowo. Sam obiekt oczyszczalni ścieków planuje się zlokalizować na działce gminnej położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Wieś, dla której funkcjonuje uchwalony przez Radę Miejską Krzywinia  z przeznaczeniem gruntów pod budowę oczyszczalni ścieków i gdzie w chwili obecnej znajduje się zrekultywowane składowisko odpadów komunalnych. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej obejmuje swym zasięgiem miejscowość Krzywiń, a obecnie planuje się wykonanie projektu kolektora tłocznego łączącego nowobudowaną oczyszczalnię ścieków przy miejscowości Krzywiń z istniejącą oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jerka. Włączenie do planowanej oczyszczalni dla miasta Krzywiń ścieków pochodzących z oczyszczalni ścieków w Jerce ma na celu scentralizowanie i dociążenie nowoprojektowanej oczyszczalni, a jednocześnie wzmocnienie opłacalności inwestycji dla partnera prywatnego poprzez zapewnienie regularnych dostaw większej ilości ścieków bytowych i pochodzących z podczyszczalni podmiotów prywatnych. Większa wydajność centralnej oczyszczalni wpłynie również na umożliwienie dostarczania i oczyszczania większej ilości ścieków dowożonych z przydomowych oczyszczalni ścieków, co jest bardzo istotne ponieważ gmina nie planuje dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej, a zadanie oczyszczania ścieków komunalnych z pozostałych niewielkich  i rozproszonych miejscowości gminnych zamierza się rozwiązać poprzez dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków funkcjonuje już na terenie gminy od dwóch lat i cieszy społeczną aprobatą i dużą popularnością. W wyniku przełączenia ścieków komunalnych z miejscowości Jerka i Łuszkowo do nowoprojektowanej oczyszczalni umożliwi likwidację starej oczyszczalni w miejscowości Jerka, która jest obiektem adoptowanym z oczyszczalni ścieków poprodukcyjnych nieistniejącej już mleczarni. Likwidacja obiektu zredukuje koszty utrzymania infrastruktury oczyszczania ścieków, co korzystnie wpłynie na wynik finansowy całości przedsięwzięcia objętego ppp.
W chwili obecnej Gmina Krzywiń jest w posiadaniu dokumentacji projektowej dla oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej. Oczyszczalnia ścieków w obecnej dokumentacji projektowej przewiduje oczyszczanie ścieków z miejscowości Krzywiń, czyli dla ładunku obliczonego na 285 RLM, jednak jest to oczyszczalnia modułowa, którą można rozbudowywać do wartości obsługiwanych RLM nawet do 16000. Po wnikliwym przebadaniu faktycznych możliwości budżetu gminy i ryzyka związanego z jego przeciążeniem i trudnościami z osiągnięciem wymaganych wskaźników, podjęto decyzję o przystąpieniu do partnerstwa publiczno-prywatnego. W celu umożliwienia przeprowadzenia właściwych procedur Rada Miejska Krzywinia podjęła uchwałę delegującą Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń do występowania w imieniu naszej jednostki samorządu terytorialnego, między innymi w niniejszym Konkursie. Ponieważ decyzje w sprawie przystąpienia do procedur związanych z partnerstwem były podejmowane w ostatnim czasie, Gmina Krzywiń nie posiada dokumentacji przedsięwzięcia ppp.
Podczas przygotowywania dokumentacji technicznych dla planowanej oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla miasta Krzywiń uzyskano wszelkie niezbędne zgody właścicieli i uzgodnienia w wyniku czego wydane zostały niezbędne pozwolenia wodno-prawne i pozwolenia na budowę. Dokumentacje obejmowały następujące obiekty: oczyszczalnia ścieków, kanalizacja sanitarna dla miasta Krzywiń etapy I-IV, przyłącze energetyczne SN dla oczyszczalni ścieków wraz z trafostacją, kanalizacja sanitarna w obrębie dróg wojewódzkich przebiegających przez Krzywiń oraz budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków. Obecnie nie został jeszcze wykonany projekt techniczny dla kolektora tłocznego Jerka – Krzywiń łączącego miejscowości Jerka i Łuszkowo z oczyszczalnią w Krzywiniu. Planuje się poprowadzenie kolektora w jak największym zakresie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy - drogi gminne, ale określenie ostatecznego statusu prawnego nieruchomości objętych tym zadaniem możliwe stanie się dopiero w toku tworzenia i uzgadniania dokumentacji projektowej. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia  to 25.000.000 zł. Partner prywatny w 100% sfinansuje koszty. Projekt jest przeznaczony na lata 2013 – 2015.
Czas trwania umowy PPP /koncesji: to 15 do 20 lat. Planowany sposób wynagradzania partnera prywatnego lub koncesjonariusza: system mieszany (przychody generowane przez przedsięwzięcie PPP oraz regularne opłaty dla partnera prywatnego dokonywane przez partnera publicznego)
Przedsięwzięcie ppp będzie miało korzystny wpływ na otoczenie społeczno-gospodarcze poprzez kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w obszarze jego realizacji. Negatywnym wskaźnikiem oddziaływania przedsięwzięcia może być wzrost opłat z tytułu odprowadzania i oczyszczania ścieków zgodnie z regułą "zanieczyszczający płaci". Niwelacja negatywnego oddziaływania polegać może na zastosowaniu systemu dopłat do ustalonej taryfy z budżetu gminy na rzecz partnera prywatnego i dostosowaniu dzięki temu poziomu kosztów ponoszonych przez mieszkańców do kwot „społecznie akceptowalnych”.
Szacunkowa kwota uzyskana  w konkursie 3P to 400.000 zł obejmuje ono: wsparcie doradcze, prawne, ekonomiczne oraz techniczne.
Formuła 3P pozwoli Gminie Krzywiń na kompleksowe wykonanie zadania jednorazowo i to na dodatek w miarę krótkim czasie. Inwestycja zostanie zrealizowana praktycznie bez obciążania budżetu gminy - mówił podczas uroczystości wręczenia nagród w Warszawie Jacek Nowak, Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń.(G. Kuźmińska)

Informujemy, że powyższe treści można wykorzystywać za podaniem źródła: www.uslugipubliczne.pl

Przykład oceny:

(0 Głosów)
Komentarze (0)
Dodaj komentarz
*wszystkie pola wymagane wyślij
Zobacz również
Sortuj wg regionu
2014-08-28
obrazek Zalew Gostyń - Piaski nie tylko na papierze
2014-06-11
obrazek Tabliczka albo mandat
2014-04-08
obrazek Kościańska wieża do nieba
2014-02-12
obrazek Kuriozum czy ukłon w stronę mniejszych ośrodków?
2013-10-28
obrazek Krobia pełna (wiatrowej) energii
2013-10-07
obrazek SMS z gminy
2013-09-16
obrazek Kurek szczelnie zakręcony
2013-08-18
obrazek Słoneczna Gmina Pakosław
2013-08-12
obrazek Jak się nie zaśmiecić?
2013-08-05
obrazek Gościnna Wielkopolska zagłębiem farm wiatrowych?
2013-07-29
obrazek Mądrość obywatelska sprawdzona w budżecie
2013-07-22
obrazek Powiat Rawicki (Miejska Górka, Pakosław, Jutrosin): Za, a nawet przeciw
2013-07-22
obrazek Powiat Gostyński (Krobia, Pępowo): Zmiany w tempie ekspresowym
2013-07-23
obrazek Starostwo segreguje
2013-07-22
obrazek Gmina Dolsk: Nieznajomość terenu szkodzi
2013-07-22
obrazek Powiat Kościański (Czempiń, Gmina Kościan, Krzywiń): (Po)rewolucyjne obserwacje
2013-07-22
obrazek Gmina Kobylin: Dobrze radzimy sobie ze śmieciami
2013-07-22
obrazek Feliton: Supersegregator
2013-07-08
obrazek Silos w budowie, ład przestrzenny w rozbiórce
2013-06-20
obrazek Wiedzą, kto przyjedzie po śmieci
2013-06-20
obrazek Piaski stawiają na energię odnawialną
2013-06-11
obrazek Kubły pod kontrolą
Obszar realizacji projektu
zobacz
Szybki kontakt z naszym biurem
*wszystkie pola wymagane wyślij wiadomość >