Szukaj
Dzisiaj:
wtorek 18 czerwca,
Elżbieta, Paula, Marek
panel partnera
0 tematów czytelnia
A A A A
Dzisiaj: wtorek 18 czerwca, Elżbieta, Paula, Marek
A A A A
Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych.
Artykuły
2013-09-02
Powiat Gostyński: Pełna gotowość!
obrazek

 
Piaski: Stawiają na kapitał ludzki

Mnóstwo zajęć dodatkowych dla uczniów podległych placówek ma w zanadrzu Gmina Piaski. Młodzież uczyć się będzie dodatkowo angielskiego, przedsiębiorczości czy rozwijać umiejętności artystyczne.  Gmina stawia także na klasy integracyjne.


Na trenie Gminy Piaski funkcjonują trzy Zespoły Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum (Piaski, Bodzewo, i Szelejewo) oraz Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego (Grabonóg).
Łącznie w szkołach podstawowych i gimnazjalnych uczy się 555 uczniów.
 W gminie nie zauważa się tendencji spadkowej jeśli chodzi o liczbę uczniów. Sytuacja ta ustabilizowała się w roku szkolnym 2011/2012. Od tego czasu widać nawet tendencję wzrastającą. Mimo to liczba uczniów jest o 30% mniejsza niż w końcu lat 90 ubiegłego wieku i o 50 % niższa niż w latach 80 XX wieku.
  W czasie wakacji dokonano napraw bieżących we wszystkich szkołach. Ocieplono i naprawiono dachy w Zespole Szkół w Bodzewie i Szelejewie. W Zespole Szkół w Szelejewie trwa modernizacja oddziału przedszkolnego.
O celach edukacyjnych gminy mówi Zenon Norman, wójt: - Od 2009 roku Gmina Piaski korzysta ze środków zewnętrznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki wzbogacając ofertę edukacyjną skierowaną do uczniów. Oferowane są zajęcia wyrównawcze i zwiększające umiejętności z języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii, przedsiębiorczości, zajęć artystycznych. Swoje umiejętności i wiedzę podnoszą także nauczyciele w ramach organizowanych warsztatów
Innym elementem ważnym dla rozwoju społeczności jest nauka umiejętności kluczowych. Nauka języka angielskiego realizowana jest dodatkowo w klasach III gimnazjum we wszystkich Zespołach Szkół w ramach programu Youngster finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi. Na zajęciach podczas gotowania, przygotowywania spektakli teatralnych w sposób kreatywny spędzają czas i uczą się języka. Realizowany jest także Program Edukacji Ekonomicznej  „Na własne konto”.  W ramach programu uczniowie biorą udział w dodatkowych lekcjach z przedsiębiorczości oraz ogólnej wiedzy ekonomicznej. Zajęcia, prowadzone przez przeszkoloną uprzednio parę: nauczyciel – student, realizowane były podczas ferii zimowych oraz podczas drugiego semestru – w formie pozalekcyjnej. Podczas ich trwania gimnazjaliści poznali narzędzia ekonomiczne, umożliwiające im lepszy start w dorosłym życiu.
Duży nacisk kładziony jest na edukację osób z orzeczeniami. W ramach funkcjonujących placówek otwierane są klasy integracyjne umożliwiające wszechstronny rozwój ucznia. Funkcjonują także oddziały integracyjne na poziomie przedszkolnym w Przedszkolu Samorządowym w Piaskach i Zespole Szkół w Piaskach. W ten sposób gmina realizuje edukację równych szans dostosowaną do potrzeb każdego ucznia – mówi Wójt Gminy Piaski Zenon Norman (A.Konieczny)


Pępowo: Szkoły w pełnej gotowości


Gmina Pępowo, podobnie jak inne samorządy nie uchroniła się przed kilkoma laty przed zamykaniem filiarnych szkół wiejskich. Względy ekonomiczne sprawiły, że dziś na uczniów czekają dwie placówki oświatowe, za to w pełni wyposażone i zmodernizowane.


Na terenie gminy Pępowo funkcjonują obecnie dwie instytucje oświatowo - wychowawcze kształcące na poziomie podstawowym i gimnazjum. Pierwsza, Samorządowa Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach obejmuje oddziały klas od I - VI. Do szkoły w Skoraszewicach uczęszczają uczniowie z 4 miejscowości: Skoraszewic, Krzyżanek, Pasierb oraz Wilkonic. Druga, Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pępowie, jak sama nazwa wskazuje, funkcjonuje zarówno, jako szkoła podstawowa oraz jako gimnazjum. Do szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie z 9 miejscowości, natomiast w gimnazjum mogą kontynuować naukę zarówno absolwenci podstawówki w Pępowie jak i uczniowie ze Skoraszewic. Ponadto przy szkołach funkcjonują również przedszkola. W Skoraszewicach w 2 oddziałach (przedszkole i „0”) czeka łącznie 50 miejsc. Przedszkole w Pępowie pomieści 174 milusińskich.
Sięgając pamięcią w głąb historii warto przypomnieć, że jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu funkcjonowały na terenie gminy Pępowo małe szkoły wiejskie. Ostatnią placówkę tego typu, Szkołę Filialną w Siedlcu, zlikwidowano w 2007 roku. Główną przyczyną zamykania fili szkół były (i są obecnie) względy ekonomiczne związane ze zjawiskiem niżu demograficznego. Niestety zjawisko to nie ominęło również terytorium Pępowa.
W nowym roku szkolnym 2013/2014 naukę w szkole w Skoraszewicach rozpocznie 100 uczniów. Jak wskazują statystyki prowadzone przez placówkę, w okresie ostatnich 10 lat, liczba uczniów od roku szkolnego 2003/2004 do 2006/2007 malała, następnie od roku szkolnego 2007/2008 przez kolejne trzy lata uczniów zaczęło przybywać. Obecnie, od roku szkolnego 2010/2011 następuje minimalny, ale ponowny spadek liczby wychowanków.
Podobną tendencję można zauważyć w pępowskiej szkole. Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pępowie, powita we wrześniu 287 uczniów podstawówki oraz 241 gimnazjalistów.* Porównując te dane z minionym rokiem szkolnym można stwierdzić, że liczba ta jest porównywalna. W odniesieniu do danych sprzed 10 lat, można zauważyć znaczną różnicę. W roku szkolnym 2003/2004 do klas I –VI uczęszczało łącznie 400 uczniów (z czego 49 to uczniowie istniejącej wówczas Szkoły Filialnej w Siedlcu) oraz 325 uczniów do klas I-III gimnazjum.
Niezależnie od liczby uczniów zawsze najistotniejsze jest, co dana szkoła może im zaoferować. Szkoły funkcjonujące na terenie gminy Pępowo starają się ubogacać ofertę edukacyjną. Od kilku lat stałym punktem w obu szkołach są wyjazdy na basen do Gostynia. Zajęcia na basenie odbywają się w ramach lekcji w-f  i organizowane są dla uczniów z klas IV. W ciągu roku szkolonego organizowane są także wycieczki m.in. do kina czy teatru oraz różne konkursy i olimpiady. Uczniowie kształcący się w w/w placówkach, poza zdobywaniem wiedzy mogą również rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Odbywa się to głównie poprzez uczestnictwo w kółkach zainteresowań. W roku szkolnym 2012/2013 w szkole w Skoraszewicach działały następujące koła zainteresowań: Koło sportowe, Koło muzyczno – teatralne, Koło Historyczno – Regionalno – Europejskie, Koło taneczne, Koło artystyczno – techniczne oraz Koło zainteresowań – Gazetka Szkolna „Nowinki dla chłopczyka i dziewczynki”. W ZSSPiG w Pępowie w tym samym okresie działało 16 kół zainteresowań o różnej tematyce. Najmłodsi uczniowie działali w kółku plastyczno – technicznym. Starsi, IV – VI klasy SP mieli do wyboru: Koło teatralne, koło „Zrób to sam” oraz koło fletowe. Gimnazjaliści swoje umiejętności szlifowali w kole teatralnym i Chórze szkolnym. W kole „Kuchenne ewolucje” uczestniczyli zarówno uczniowie ze szkoły podstawowej jak i gimnazjum. Miłośnicy sportu mieli do wyboru dwa Szkolne Koła Sportowe.
Szkoły organizują także zajęcia dodatkowe dla uczniów, którym proces uczenia się sprawia pewne trudności. Są to przede wszystkim zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne czy logopedyczne.
Kończące się wakacje wywołują wśród uczniów różne uczucia, dla jednych to radość, że znów zasiądą w szkolnych ławach, dla innych czas smutku i tęsknoty za beztroską. Dla rodziców to zawsze czas zwiększonych wydatków. Wychodząc naprzeciw potrzebom związanym z kształceniem przygotowano kilka form pomocy, o które mogą się ubiegać rodzice pępowskich żaków. Jedną z form pomocy, na jaką mogą liczyć rodzice to dopłata do szkolnych wyprawek. Warunki, jakie należy spełnić by skorzystać ze wsparcia określone zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”. Wnioski o dofinansowanie należy kierować do dyrektora placówki, do której dziecko będzie uczęszczać. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 31/2013 Wójta Gminy Pępowo z dnia 19 lipca 2013 r. ostateczny termin składania wniosków to 10 września 2013 r. W ubiegłym roku szkolnym z tej formy dofinansowania, skorzystały 44 osoby w Pępowie (udzielona pomoc wynosiła 9.839,89 zł) i 4 w Skoraszewicach. Kolejną formą wsparcia są stypendia i jednorazowe zapomogi. Do warunków, jakie należy spełnić, aby otrzymać stypendium, oprócz tych określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej jest także zamieszkanie na terenie gminy Pępowo. Łącznie w roku szkolnym 2012/2013 ze stypendiów korzystały 62 osoby, a z zasiłków 3 osoby.
Należy wskazać, że szkoła to nie tylko instytucja, ale również budynek, w którym proces kształcenia i wychowania się odbywa. Stan budynku, jego wygląd, wyposażenie oraz wiele innych czynników mają nie tylko wpływ na osiągane efekty kształcenia, ale również bezpieczeństwo wychowanków. Z tego i wielu innych powodów konieczne jest zatem regularne przeprowadzanie napraw, remontów i konserwacji. Sytuacja lokalnego samorządu jest pod tym względem dość komfortowa, gdyż obydwie placówki mieszczą się w stosunkowo nowych obiektach.
Budynek Samorządowej Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach, o dość oryginalnej architekturze, został wybudowany w 1999 roku. Podczas tegorocznych wakacji w ramach inwestycji pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży Etap I” na tyłach szkoły powstał plac rekreacyjny oraz wymienione zostały drzwi wejściowe do budynku. Łączny koszt związany z realizacją inwestycji wyniósł 159.935,61 zł. Ponadto wymienionych zostało 6 okien w klasach lekcyjnych za kwotę ok. 17.000,00 zł oraz zamontowany monitoring budynku szkoły na kwotę ok. 6.000,00 zł.
W Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pępowie generalny remont wraz z rozbudową obiektu przeprowadzony został w latach 2004 – 2006. Była to największa inwestycja w zakresie infrastruktury społecznej na terenie gminy Pępowo. Rozbudowa budynku gimnazjum w Pępowie oraz zakup wyposażenia współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Poza zmodernizowanym budynkiem szkoły, uczniowie z ZSSPiG w Pępowie mają do dyspozycji bogate zaplecze sportowe. Przy szkole zlokalizowane są nowe obiekty sportowe - Hala sportowa oraz boisko Orlik.
W okresie tegorocznych wakacji w ZSSPiG w Pępowie wykonane były następujące prace remontowe: malowanie pomieszczeń, położenie płytek w pokoju nauczycielskim, roboty wodno – kanalizacyjne związane z udrażnianiem i wymianą rur, montaż drzwi wnękowych w szkole podstawowej oraz w gimnazjum a także wymiana blatów ławek szkolnych w szkole podstawowej. Łączny koszt wykonanych prac wyniósł blisko 13.000,00 zł. (M. Waleńska)
*Dane dotyczące liczby uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2013/2014 są stanem na dzień 14.08.2013 roku i mogą ulec zmianie

Krobia: Lekka tendencja spadkowa

Wszystkie szkoły na terenie Gminy gotowe na przyjęcie uczniów. A będzie ich nieznacznie mniej niż w roku ubiegłym.


Na terenie Gminy Krobia funkcjonują następujące placówki:  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. prof. J. Zwierzyckiego w Krobi, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach plus Filia Szkoły Podstawowej w Ciołkowie (Szkoła Podstawowa im, Gen. Franciszka Dzierżykraja - Morawskiego, Gimnzajum im. Stanisława Fenrycha), Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi plus Filia Szkoły Podstawowej w Sułkowicach oraz Szkoła Podstawowa Filialna w Nieparcie
W Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. prof. J. Zwierzyckiego w Krobi rok szkolny rozpocznie 392 uczniów podstawówki oraz 195 gimnazjalistów. W stosunku do ubiegłego roku jest to 10 dzieci więcej w podstawówce i 7 mniej w gimnazjum. W czasie wakacji przeprowadzono w niej drobne remonty, polegające na malowaniu klas i remoncie parkietu sali gimnastycznej.  W szkole uczniowie mogą uczęszczać do klas sportowych, chóru DoReMi czy grupy teatralnej „Na Fali”, zapisać się do Zespołu Biskupiańskiego czy UKS GROM. Podopieczni uczestniczą też w projektach unijnych: Cyfrowa szkoła, E Akademia Przyszłości, Twórczy uczeń, Wyrównywanie szans, Indywidualizacja Procesu Nauczania a kl. 1-3. Poza tym uczniowie są wolontariuszami w schronisku dla psów (Koło Kynologiczne)
 Z kolei w Szkole Podstawowej Filialna w Sułkowicach  do zerówki uczęszczać będzie 25 dzieci oraz 32 uczniów kl. I i II. W Zespole Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi w zerówce znajdzie się 45 dzieci, w klasach  III – VI 81 uczniów. W gimnazjum zaś naukę pobierać będzie 83 uczniów osób. W czasie wakacji przeprowadzono remont łazienki, odnowienie elewacji na korytarzu i w klasie.
  W  Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach oraz Filii w Ciołkowie rok szkolny rozpocznie łącznie 316 dzieci. (SP Pudliszki – 165 dzieci,  SP Ciołkowo (oddział przedszkolny 25 dzieci) – razem 58, Gimnazjum – 93 dzieci)  W stosunku do ubiegłego roku uczyć się w placówkach będzie 11 uczniów mniej.  W czasie tegorocznej przerwy wakacyjnej nie prowadzono remontów.
W ofercie szkoły znalazły klasy integracyjne, klub sportowy, chór szkolny, grupa teatralna, kółko dziennikarskie, logopeda, sala integracji sensorycznej, świetlica szkolna, wiele innych zajęć pozalekcyjnych (kółek przedmiotowych) wyjazdy na basen, realizacja programów ze środków unijnych
  W Szkole w Nieparcie naukę rozpocznie 119 uczniów. Ich liczba zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 7 osób. W szkole podczas wakacji wymienione zostały drzwi wejściowe do placówki oraz drzwi wejściowe od kuchni oraz wykonano drobne prace elewacyjne. W ofercie szkoły znalazły się zajęcia logopedyczne, terapie pedagogiczne, zajęcia rewalidacyjne, kółka zainteresowań, koło taneczne, rytmika, dodatkowe zajęcia z j. angielskiego, wyjazdy na pływalnię do Gostynia. (M.Poprawa)

 Informujemy, że powyższe treści można wykorzystywać za podaniem źródła: www.uslugipubliczne.pl

Przykład oceny:

(0 Głosów)
Komentarze (0)
Dodaj komentarz
*wszystkie pola wymagane wyślij
Zobacz również
Sortuj wg regionu
2014-07-11
obrazek Inżynier w Polsce - zawód z przyszłością. PWSZ jest na TAK!!!
2014-06-05
obrazek Szczyt liderów wiejskich w Brukseli
2014-02-04
obrazek Po co szkole patron?
2013-09-09
obrazek Gmina Kościan: Naprzeciw uczniom
2013-09-09
obrazek Gmina Krzywiń: Oświata bez rewolucji
2013-09-02
obrazek Powiat Kościański: Uczniów ubywa, inwestycji przybywa
2013-09-02
obrazek Gmina Dolsk : Bogata oferta edukacyjna
2013-09-02
obrazek Powiat Rawicki: Spadek liczby uczniów wcale nie jest oczywisty
2013-09-02
obrazek Kobylin: Szkoły po drobnych (remontowych) poprawkach
2013-08-12
obrazek Wyprawka szkolna? Majątek!
2013-08-05
obrazek (Nie)formalnie zdobywają wiedzę
2013-07-15
obrazek Przez indywidualizację do edukacyjnego sukcesu
2013-06-28
obrazek Prymusi wyróżnieni
2013-06-11
obrazek Szóstoklasiści lepiej czytają niż praktykują
Obszar realizacji projektu
zobacz
Szybki kontakt z naszym biurem
*wszystkie pola wymagane wyślij wiadomość >